Total Pageviews

फलोत्पादन यांत्रिकीकरण (राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत)

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत यांत्रिकीकरण१. सदर योजनेचा  लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी हॉर्टनेट (http://www.hortnet.gov.in)  या ऑनलाईन संकेतस्थळावर नोंदणी करावी. 


२. ऑनलाईन  नोंदणी करतांना आवश्यक असणारे कागदपत्रे 

अ. विहित नमुन्यातील अर्ज 

ब. ७/१२ चा उतारा (फलोत्पादनाच्या नोंदीसह)

क. आधार कार्डाची छायांकित प्रत

ड. आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत

इ. जातीचा प्रमाणपत्र (अनु.जाती/ अनुजमाती शेतकऱ्यांसाठी)

ई. हमीपत्र


३. अर्थसहाय्याचे स्वरूप - ट्रॅक्टर (२० अश्वशक्ती पर्यंत) साठी इतर लाभार्थाना २५ टक्के व  अज/अजा/अल्प/महिला यांना ३५ टक्के अर्थसहाय्य देय  आहे. 


४. ट्रॅक्टर व इतर अवजारे करीता जास्तीत-जास्त देय  अनुदान खालीलप्रमाणे आहे - 

१. ट्रॅक्टर - अज/अजा/अल्प/महिला करिता रुपये १०००००/- तसेच इतर लाभार्थी करिता रुपये ७५०००/- 

२. नॅपसॅक/फूट पंप - अज/अजा/अल्प/महिला करिता रुपये ६००/- तसेच इतर लाभार्थी करिता रुपये ५००/- अनुदान देय  आहे. 

३. पॉवर नॅपसॅक  स्प्रेअर/पॉवर संचालित तैवान स्प्रेअर (क्षमता ८-१० लिटर) - अज/अजा/अल्प/महिला करिता रुपये ३१०००/- तसेच इतर लाभार्थी करीत रुपये २५०००/-.  

५. शेतकऱ्यांनी  हॉर्टनेट प्रणालीवर अर्ज नोंदणी केल्यानंतर  तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय येथे वरिल कागद पत्रांसह अर्ज सादर करावा, तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडून पूर्व संमती मिळाल्यानंतर अवजारे खरेदी करावीत. देय अनुदान जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी स्तरावरून PFMS प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करण्यात येईल.  


मार्गदर्शक सूचना


https://drive.google.com/open?id=1LYnO8Jkaz-Ly6vdaM8bWXWOmeu4771q0


अधिक माहिती साठी कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक मंडळ कृषी अधिकारी तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.

No comments:

Post a comment